תקנון תוכנית שיווק שותפים

התנאים האמורים להלן מהווים הסכם משפטי בין אסף מנור, ע.מ. 066691189 [להלן: “העוסק”],      הבעלים והמנהל של אתר אינטרנט ללימוד מתמטיקה בשם המתחם www.assafmanor.co.il  [להלן: “האתר”], לבין צדדים המבקשים להשתתף בתוכנית שותפים של האתר [להלן: “המשווק”].

מהות ההתקשרות

 1. תוכנית השותפים הוא מודל שיווקי, בו המשווק משווק את הקורסים של העוסק באתר, באמצעות קישור שהמשווק מציב במדיה שלו, בתמורה לעמלה מוסכמת על כל רכישה המבוצעת דרך הקישור של המשווק, הכל בהתאם וכמפורט בתנאים שלהלן.

אופן הביצוע

 1. תחילת ההתקשרות בין הצדדים תיעשה ברישום המשווק ובקשתו להצטרף לתוכנית השותפים של האתר ורק לאחר אישורו על ידי העוסק, אשר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לאשר את ההתקשרות עמו או לדחותה.
 2. מי שנרשם לקורס באתר ו/או פתח חשבון באתר, יוכל להצטרף לתוכנים השותפים באמצעות שיתוף קישור אישי שיימצא בעמודי האתר בהיותו מחובר ובאזור האישי.
 3. לאחר אישור הרישום יספק האתר למשווק קוד ייחודי, באמצעותו יזוהו הרכישות שבוצעו באתר אשר הגיעו ממדיה של המשווק, כגון: אתר האינטרנט של המשווק, פייסבוק, אינסטגרם וכיוצ”ב.
 4. למשווק גם תוענק גישה לפלטפורמת הניהול באתר של תוכנית השותפים, בה יוכל לראות את נתוני המכירות והעמלות ולקבל קישורי מעקב ויישומונים ועוד.
 5. המשווק יטמיע את הקוד הייחודי באמצעי המדיה שלו, כך שההפניה לאתר תבוצע באמצעות הקוד הייחודי, וישתמש אך ורק בקישורים שיועמדו לרשותו באתר עבור כל באנר, קישור טקסט או כל קישור אחר,  וזאת כדי שניתן יהיה לעקוב אחר ההפניות, מספר הכניסות לאתר והרכישות המגיעות מהמדיה של המשווק.
 6. המשווק יהיה האחראי הבלעדי לתחזוקה והעדכון של האתר שלו והמדיות האחרות באמצעותם הוא פועל, אך העוסק יהא רשאי בכל עת לבחון את דרך פעולתו והתנהלותו של המשווק, והמשווק מתחייב למלא אחר כל דרישה מצד העוסק לשינוי או אף לחדול מביצוע פעולות מסוימות, הכל בהתאם לשיקו”ד הבלעדי של העוסק.

הזכות לעמלה

 1. בכפוף לקיום כל התחייבויות המשווק וכל עוד ההסכם בין הצדדים בתוקף, יהיה המשווק זכאי לעמלה הנגזרת מסכום הרכישות שיבוצעו באתר בפועל ולא בוטלו, ובלבד שהרוכשים הגיעו לאתר כשהם מזוהים באמצעות המזהה הייחודי של המשווק וביצעו את הרכישות באתר בעודם מזוהים כאמור בתוך 30 יום מההפניה.
 2. אם הרוכש הגיע לאתר דרך קישורים של כמה משווקים, הזכות לעמלה תינתן למשווק האחרון שממנו הגיע הרוכש בעת ביצוע הרכישה.
 3. המשווק לא יהיה זכאי לעמלה בגין רכישות שבוצעו לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, גם אם בוצעו רכישות באתר על ידי רוכשים שהגיעו כשהם מזוהים באמצעות המזהה הייחודי של המשווק.
 4. המשווק לא יהיה זכאי לעמלה בגין רכישות שביצע בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו, בכל דרך שהיא.

שיעור העמלה

 1. המשווק יהיה זכאי לעמלה בשיעור הנקוב באזור האישי של המשווק באתר, המהווה אחוז מסכום הרכישות שיבוצעו, בתנאי הזכאות שלעיל.
 2. סכום הרכישה המחייב בעמלה ייגזר מהתשלום בפועל [ללא מע”מ, משלוח או תוספות אחרות], גם אם סכום הרכישה בפועל יהיה נמוך מהסכום המפורסם באתר או בכל פרסום אחר [הנחה וכיוצ”ב].
 3. במקרה של רכישה בתשלומים, ייחשב סכום הרכישה ממנו תיגזר העמלה על פי כל אחד מהתשלומים שיבוצעו בפועל, ולא על פי סכום הרכישה הכולל.
 4. במקרה של ביטול הרכישה או מתן החזר, מכל סיבה שהיא, המשווק לא יהיה זכאי לעמלה בגין הרכישה שבוטלה או בגין הסכום שהוחזר, הכל כמפורט בפרק תשלום העמלה שלהלן.

תשלום העמלה

 1. בסוף כל חודש יערוך העוסק בדיקה של סכומי הרכישות המזוהות שהגיעו מהמשווק והעמלה המגיעה לו בגינן, ובדיקתו תהיה הקובעת הבלעדית ותהווה ראיה סופית ומכרעת.
 2. תשלום העמלה יבוצע כנגד חשבונית מס כדין או אישור עוסק מורשה / פטור וכן אישור ניכוי מס במקור / פטור, ולאחר שליחת אישור ניהול חשבון, צילום תעודת זהות ו/או תעודת התאגדות ואישור מורשי חתימה וכל מסמך אחר שיידרש על פי דין, אשר יוגשו לעוסק לפחות 7 ימים לפני המועד המיועד לתשלום העמלה.
 3. העמלה תשולם למשווק בתוך 14 ימי עבודה מתום החודש בגינו נערכה ההתחשבנות או בתוך 7 ימים לאחר שהמשווק מסר את המסמכים והאישורים הנדרשים לביצוע התשלום, כמפורט לעיל, המאוחר מביניהם.
 4. במקרה של ביטול רכישה או מתן החזר לרוכש לאחר תשלום העמלה למשווק, מתחייב המשווק להשיב לעוסק את העמלה ביתר בתוך 7 ימים מדרישה, אלא אם הוא זכאי לעמלות נוספות שאז החזר העמלה יקוזז מהעמלות המגיעות למשווק.
 5. אם סכום העמלה המגיעה למשווק יהיה פחות מסך של 500 ₪ [“הסכום המינימלי”], יידחה תשלום העמלה עד לאחר שיצטבר הסכום המינימלי או במקרה של הפסקת ההתקשרות, ללא תוספת ריבית והצמדה.
 6. העמלה תשולם למשווק באמצעות מערכת PayPal, אלא אם יוסכם בין הצדדים אחרת.

התחייבויות המשווק

 1. המשווק מצהיר כי מלאו לו 18 שנים לפחות וכי הוא כשיר מבחינה משפטית, והוא לא התקשר עם האתר כמשווק בדרך נוספת אחרת, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו.
 2. המשווק מתחייב שלא להציג עצמו כעובד או כשותף של העוסק או כמי שמייצג את העוסק בכל דרך שהיא, אלא כגוף עצמאי שאינו קשור לאתר ולעוסק.
 3. המשווק מתחייב להשתמש בתמונות ובתכנים שיספק לו העוסק, ויציגם במדיה שלו בצורה ראויה ומכובדת.
 4. האחריות על הצגת המידע במדיה של המשווק חלה עליו בלבד, והעוסק לא יישא באחריות כלשהי בגין מידע כוזב או שגוי שהוצג על ידי המשווק.
 5. המשווק מתחייב לקיים את כל הוראות הדין הישראלי, ובין היתר מתחייב שלא לפרסם את מוצרי האתר בדרך של משלוח ספאם בכל צורה שהיא, שימוש בדוא”ל מסחרי ללא הזמנה (UCE), פרסום בקבוצות דיון בלתי מסחריות ללא היתר ופרסומים צולבים במספר קבוצות דיון במקביל, פרסום המסתיר או מסלף את זהות המשווק או הדומיין או כתובת הדוא”ל שלו, וכל משלוח של תכנים ייעשה בשם המשווק ועל אחריותו הבלעדית.
 6. המשווק מתחייב שלא לשתול עוגיות (“קוקיז”) בצורה שאינה גלויה, לצורך מעקב ושמירת מידע אודות הלקוחות, או להשתמש בקוד שיגרום ללקוחות להיות מחוברים שלא באופן ישיר.
 7. במקרה של פרסום ממומן, מתחייב המשווק שלא להפנות את הלקוחות בצורה ישירה לאתר, אלא באישור מראש ובכתב מהעוסק.
 8. המשווק מצהיר ומאשר, שכל המידע שימסור בזמן רישומו לאתר הוא נכון, מדויק, תואם את המציאות וכי אין בכוונתו לבצע כל מעשה הונאה, תרמית או מצג שווא כלשהו, מתוך מטרה להטעות את העוסק ו/או הלקוחות.
 9. המשווק מתחייב שלא לעשות שימוש בתוכנית השותפים באתרים המכילים פורנוגרפיה, הימורים, משחקי יכולת, סמים ותרופות, הסתה וגזענות, כלי נשק או כל תחום עיסוק אחר אשר אינו חוקי במדינת ישראל.
 10. המשווק מתחייב שלא לבצע הקלקות פיקטיביות או הונאה אחרת כלשהי, במטרה להגדיל את התמורה המגיעה לו, וכי כל ההקלקות על הבאנרים הפרסומיים שלו יהיו אקראיים מגולשים שונים במדיות שלו.
 11. המשווק מתחייב לפצות את העוסק ו/או לשפותו על כל נזק שייגרם או כל דרישה שתופנה אליהם, מכל גורם שהוא, בגין מעשיו ו/או מחדליו של המשווק בקשר עם תוכנית השותפים, ומבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים לרשותו לפי כל דין הם רשאים לקזז את נזקיהם הישירים ו/או העקיפים מכל סכום המגיע למשווק.
 12. המשווק מצהיר ומאשר, כי הוא מוותר על כל טענה או תביעה בגין נזקים והפסדים שייגרמו לו או למי מטעמו כתוצאה מההתקשרות בתוכנית השותפים והשימוש באתר או מכל סיבה אחרת שהיא הקשורה לעוסק ולאתר.
 13. הפרה של איזו מהוראות פרק זה, תקנה לעוסק את הזכות לבטל באופן מיידי את ההתקשרות עם המשווק, אף ללא התראה מוקדמת, ובמקרה של חשש לנזק יהא העוסק רשאי לעכב את תשלום העמלה עד לבירור העניין.

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני של כל התכנים המופיעים באתר והנוגעים לו הם בבעלות העוסק בלבד.
 2. המשווק יהא רשאי לעשות בהם שימוש בתכנים המופיעים באתר או בכל דבר אחר שיימסר לו מאת העוסק, אך ורק לצורך ביצוע ההתקשרות ולאחר קבלת הסכמה מפורשת ובכתב מהעוסק, ובתנאים שייקבעו.
 3. המשווק מתחייב שלא לעשות שימוש בתכנים שיימסרו לו באופן שיפר את זכויות היוצרים של העוסק.
 4. המשווק מתחייב שלא לעשות כל שימוש בסודות מסחריים ומקצועיים הנוגעים לעוסק ולאתר, אשר יגיעו לידיו במהלך תקופת ההתקשרות, בכל דרך שהיא, לא בתקופת ההתקשרות ולא לאחר סיומה.
 5. המשווק מתחייב שלא לעצב את אתר האינטרנט שלו או כל מדיה אחרת במסגרתה יפעל בתוכנית השותפים, באופן דומה לאתר של העוסק, במפורש או במרומז או בכל דרך אחרת, העלולים לגרום לכך שייחשבו בטעות כאתר של העוסק או שיש להם קשר לאתר של העוסק.
 6. במסגרת פעילותו בתוכנית השותפים מתחייב המשווק לקיים את כל הוראות הדין הנוגעות לקניין רוחני וזכויות יוצרים, ובכלל זה להימנע מלהפר זכויות יוצרים ולהשתמש ביצירות מוגנות רק לאחר קבלת היתר מפורש ומתן קרדיט, והמשווק יהיה האחראי הבלעדי לכל הפרה ומתחייב לשאת בכל נזק שייגרם בגין ההפרה.
 7. המשווק מתחייב שלא לכלול באופן מפורש במסע פרסום מסוג תשלום להקלקה [Pay-Per-Click] מילות מפתח הנוגעות לאתר ולעוסק בכל דרך, אף לא באיות שגוי או בשינוי קל, בנפרד או יחד עם מילות מפתח אחרות,  ולא יפנו את הגולשים לאתר של המשווק לפני הפנייתם מחדש לאתר של העוסק.
 8. במהלך תקופת ההתקשרות יוענק למשווק רישיון שאינו ייחודי, הניתן לביטול בכל עת, לגשת לאתר באמצעות קישורי HTML ולהשתמש בסמלילים ובחומרים ייחודיים אחרים שיועמדו לרשותו בקישורים שיציב. המשווק מתחייב להשתמש בחומרים שיועמדו לרשותו אך ורק במסגרת תוכנית השותפים ולמטרה זו בלבד, באופן ראוי, מכובד וחיובי, ומבלי לפגוע בקניין הרוחני של העוסק, ולחדול מלהשתמש בהם מיד עם דרישה.
 9. הפרה של איזו מהוראות פרק זה, כמו גם הפרה של כל זכות יוצרים אחרת, הן של העוסק והן של צדדים שלישיים, תקנה לעוסק את הזכות לבטל באופן מיידי את ההתקשרות עם המשווק, אף ללא התראה מוקדמת, ובמקרה של חשש לנזק יהא העוסק רשאי לעכב את תשלום העמלה למשווק, עד לבירור העניין.

הפרה וסיום ההתקשרות

 1. כל צד יהא רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת ובאופן מיידי, מכל סיבה שהיא ואף מבלי לנמק את רצונו, בהודעה בכתב שתשלח לצד השני, בין היתר בדוא”ל המופיע בטופס ההצטרפות.
 2. העוסק יהא רשאי לסיים הסכם זה באופן מיידי, במקרה שהמשווק יפר תנאי מתנאי הסכם זה, ולא תיקן את ההפרה בתוך 48 שעות מדרישת העוסק, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לו על פי כל דין.
 3. במקרה של סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, יהיה המשווק זכאי לעמלות אך ורק בגין הרכישות שבוצעו לפני סיום ההתקשרות, גם אם בוצעו רכישות באתר על ידי רוכשים שהגיעו כשהם מזוהים באמצעות המזהה הייחודי של המשווק.

כללי

 1. המשווק רשאי לפעול בעצמו או באמצעות עוסק שלו או חברה בבעלותו, ובלבד שהוא אדם ובגיר (מעל 18) וכשיר לביצוע פעולות משפטיות משפטית (אינו קטין, חסוי, פסול דין וכיוצ”ב).
 2. אין בהתקשרות זו כדי ליצור בין הצדדים יחסי שיתוף ו/או יחסי שותפות ו/או יחסי עובד מעביד, נציגות, סוכנות או שליחות, והמשווק מתחייב שלא להציג עצמו כעובד או כשותף של העוסק.
 3. העוסק רשאי לשנות את פרטי הסכם זה ותנאי ההתקשרות בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המשווק לעמלה המגיעה לו בגין מכירות שהושלמו לפני השינוי האמור.
 4. העוסק אינו אחראי לנזקים ישירים או עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים, כולל אובדן הכנסות או רווחים, שייגרמו למשווק כתוצאה מהתקשרות זו או בקשר לפעילותו במסגרת תוכנית השותפים.
 5. הוראות הסכם זה וכל הנובע ממנו כפופים לחוקי מדינת ישראל, והצטרפות לתוכנית השותפים מהווה גם הסכמה מפורשת שסמכות השיפוט הבלעדית והייחודית תהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
אסף מנור

אסף מנור

בדר"כ עונה תוך 2 דקות

אסף מנור

הי! 👋

בכל שאלה – אפשר לכתוב לי.

רוצים להיות כוכבי מתמטיקה?

אסטרונאוט

הירשמו לרשימת התפוצה לקבלת כל המאמרים והעידכונים.