תנאי שימוש באתר

 

עודכן לאחרונה בנובמבר 9, 2021

 

1.       מבוא והגדרות

1.1.        ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה המתנהל בכתובת www.AssafManor.co.ilאו בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן ביחד: "האתר" או "אתר האינטרנט") המופעל ומנוהל על עוסק מורשה על שם אסף מנור (להלן: "החברה״).

1.2.        השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה (ראה פרק ב' להלן), כפי וככל שיעודכנו מעת לעת ע"י החברה (להלן: "תנאי השימוש"). לפני השימוש באתר, ובכלל זה מסירת מידע מכל סוג שהוא, המשתמש מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן הם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין החברה בכל הקשור לאתר ולשימוש בו, ובעצם השימוש באתר המשתמש מאשר שקרא והבין את תנאי השימוש והוא מסכים לכל תנאיהם. אם המשתמש אינו מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אין לעשות שימוש באתר בכל צורה שהיא.

1.3.        במסגרת תנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם:

1.3.1.   "משתמש" – משמעו כל גולש אשר עושה שימוש באתר (כהגדרתו לעיל) באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר קצה אחר, לרבות באמצעות מכשיר סלולארי או תקשורת סלולארית אחרת.

1.3.2.   "חומרים" – מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר ו/או בקורסים המסופקים על ידי החברה  ונמכרים באמצעות האתר, לרבות (אך לא רק) טקסטים, תוכן מילולי, חזותי, מפות, עיצוב, תצוגת האתר, שפה גראפית, קטעי וידאו, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצי קול, קבצים גרפיים, קבצים מסוגים אחרים, קישורים, וכל מידע אחר המופיע או מוצג באתר, והכל, בין אם הועלה לאתר על ידי החברה ובין אם על ידי צד ג' המקנה לחברה זכות שימוש בו ובין אם על ידי המשתמש.

1.3.3.   "שימוש באתר" – משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור ו/או השארת פרטים אישיים של משתמש באתר או בקורסים המסופקים על ידי החברה ונמכרים באמצעות האתר.

1.3.4.   "מידע אישי" – מידע המזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי ונושא לרוב אופי פרטי או רגיש (לדוגמא: שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, וכן נתונים אשר יועלו על ידך לאתר לצורך יצירת קשר. מידע אישי כולל נתונים אשר נמסרו על ידך באופן מודע ומרצונך החופשי באתר. 

1.3.5.   "מידע שאינו אישי" – מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף ע"י החברה באופן פאסיבי אודות אופן שימושך באתר (למשל – סוג הדפדפן של המשתמש, מזהה מכשיר נייד, מידע אודות מיקום גיאוגרפי, התאריך והשעה בה נכנס משתמש לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט של המשתמש (כתובת IP), המקומות בהם ביקר באתר וכו').

1.4.        תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם חלים על שני המינים בצורה שווה.

2.       זכות השימוש באתר

2.1.        האתר הינו פלטפורמה מקוונת בה ניתן לרכוש קורסים בתחום המתמטיקה אשר מסופקים על ידי החברה.

2.2.        החברה מתירה למשתמש לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש, למטרות חוקיות בלבד. זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

2.3.        שימוש באתר

2.4.        המשתמש עשוי להידרש למסור מספר פרטים מזהים אודות המשתמש, המהווים ו/או עשויים להוות מידע אישי כדוגמת שם מלא, דוא"ל, טלפון וכו', וכן פרטי תשלום.

2.5.        המשתמש מודע לכך כי חלק מהפרטים הינם מנדטוריים לצורך יצירת קשר עם המשתמש וללא מסירתם, לא יוכל המשתמש להשלים את הרישום לאתר.

2.6.        כל פרטי המשתמש הכוללים מידע אישי ויועלו ע"י המשתמש לאתר יהיו חשופים בפני החברה.

2.7.        על כל נתון ו/או מידע מכל סוג שהוא שתמסור לחברה, (לרבות, פרטי המשתמש בכלל ומידע אישי בפרט), בין במישרין ובין בעקיפין, תחול מדיניות הפרטיות של החברה (ראה פרק ב' להלן) המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

2.8.        אין להפר אילו מתנאי השימוש.

2.9.        החברה רשאית למנוע ו/או לחסום ו/או להגביל את גישת המשתמש לאתר או לחלק ממנו, אם הפר את תנאי השימוש (כולם או חלקם) ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים בעת השימוש באתר ו/או אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם. אין באמור כדי לגרוע מזכויות החברה לנקוט כנגד המשתמש צעדים משפטיים במקרים האמורים לעיל.

3.       היעדר אחריות

3.1.        החברה אינה מחייבת את המשתמש לעשות שימוש באתר. כל שימוש באתר נעשה מרצונו החופשי של המשתמש.

3.2.        האחריות על אופן השימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד.

3.3.        אחריותה הבלעדית של החברה מתמצה בשמירת המידע האישי של המשתמש בסודיות.

3.4.        אין להסתמך על כל חומר באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים, וכל הסתמכות ו/או החלטה של המשתמש לפעול על בסיס החומרים המופיעים באתר מבלי לוודא את נכונותם ו/או חוקיותם ו/או התאמתם לצרכי המשתמש הינה באחריותו המלאה והבלעדית, והוא פוטר את החברה מאחריות לכל פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות חיסרון כיס, הפסד או כל תשלום אחר שיגרמו לו בקשר עם שימושו ו/או הסתמכותו על החומרים כאמור.

3.5.        החברה אינה מתחייבת כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, מלאה, וכי הגישה אליו תהיה זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. המשתמש מודע לכך שייתכנו שיבושים ו/או הפסקות ו/או תקלות ו/או עיכובים בפעולת האתר והוא פוטר את החברה מכל אחריות לנזקים ו/או הוצאות ו/או תשלומים ו/או קנסות שייגרמו לו ו/או שיוטלו עליו בשל כך.

3.6.        החברה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני גישה בלתי מורשית. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שהחומרים באתר יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו'.

4.       קניין רוחני

4.1.        מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר ו/או בקורסים המסופקים על ידי החברה ונמכרים באמצעות האתר, על כל חומריו והתכנים שבו (לרבות העיצוב ותצוגת האתר), הינן של החברה (ו/או של צדדי ג' אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), והחברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.

4.2.        החברה מקנה למשתמש את הזכות לעשות שימוש באתר ובקורסים המסופקים על ידי החברה ונמכרים באמצעות האתר, בתנאי שיפעל בהתאם לתנאי השימוש ולכל ההודעות בדבר זכויות קניין רוחני הכלולות בחומרים. מבלי לגרוע מהאמור:

4.2.1.   החומרים מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות. בהתאם, כל שימוש של המשתמש בהם יעשה אך ורק על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים, ויגרום לכך שהרשאת השימוש שלו באתר תפוג באופן אוטומטי. במצב זה, תחול שליו החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.

4.2.2.   המשתמש אינו רשאי לשנות בצורה כלשהי את האתר ו/או החומרים שבו ו/או החומרים המוצגים בקורסים המסופקים על ידי החברה ונמכרים באמצעות האתר, ובכלל זה אינו רשאי להעתיק, לצלם, לשכפל, להפיץ, להעביר, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לנסות לפענח או לבצע הנדסה לאחור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש), לרבות למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי.

4.2.3.   למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר ובחומרים בו כמפורט בתנאי שימוש אלה, החברה אינה מעניקה למשתמש כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדי ג' שהחומרים שייכים או קשורים להם.

4.2.4.   המשתמש אינו רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתרו/או לחומרים המוצגים בקורסים המסופקים על ידי החברה ונמכרים באמצעות האתר, וכן המשתמש אינו רשאי ליצור שימוש ב Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה ללא אישורה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, אם וככל שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.

4.2.5.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי האמור בסעיף 4 מתייחס הן לחומרים המוצגים באתר והן לחומרים אשר יימסרו ו/או ייצגו במהלך הקורסים המסופקים על ידי החברה ונמכרים באמצעות האתר.

5.       הגבלת אחריות

על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ובכלל זה נזקים הנובעים מאי התאמה מכל סוג שהוא במוצר, אובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מהשימוש בקורסים המסופקים על ידי החברה ונמכרים באמצעות האתר ו/או באיזה מהחומרים שבו ו/או מאי יכולת שימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו, ו/או מתוצאות השימוש באתר או באיזה מחלקיו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הסתמכות על חומרים המצויים באתר ו/או בקורסים המסופקים על ידי החברה ונמכרים באמצעות האתר) ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש באתר או באיזה מחומריו, ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר ו/או הפרעות בפעילותו והכל גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה למשתמש בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

6.       שימוש במידע אישי של המשתמש

6.1.        החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע אישי של המשתמש, להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע האישי של המשתמש לצדדים שלישיים לצורך מתן שירות ו/או מוצר המבוקשים על ידו וכן להציע כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר החברה תסבור כי יוכל להתאים ו/או לעניין את המשתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6.2.        החברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע אישי של המשתמש על מנת לפנות אליו בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר מסר לה באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לו כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר החברה תסבור כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6.3.        החברה תהיה רשאית לפנות אל המשתמש בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אל המשתמש ולהציע לו שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף.

6.4.        החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש במידע האישי של המשתמש, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS.

6.5.        המשתמש רשאי לפנות לחברה בכל עת ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר באמצעות פניה לחברה בדוא"ל [email protected]

7.       מדיניות פרטיות

7.1.        בעת שימוש באתר, החברה אוספת מידע אודות המשתמש ו/או אודות אופן השימוש של המשתמש באתר. חלק מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי ומטרתה להסביר למשתמש את השימושים שהחברה עושה במידע מסוג זה, שכן החברה מכבדת את פרטיות המשתמש, ומחויבת להגן עליה. בטרם שימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע כלשהוא באמצעות האתר, על המשתמש לוודא שקרא את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. בעצם השימוש באתר, המשתמש מאשר כי קרא, הבין וכי הוא מסכים ומקבל על עצמו את תנאי מדיניות פרטיות אלה (כפי שיתעדכנו מעת לעת) במלואם.

7.2.        בעצם מתן הסכמתו לשימוש באתר, המשתמש מצהיר, נותן הסכמתו מדעת, מתחייב ומאשר כדלקמן:

7.2.1.   המידע האישי שמסר המשתמש באתר הינו שלו, והוא נכון ומדויק.

7.2.2.   בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), ידוע למשתמש שלא מוטלת עליו חובה חוקית למסור לחברה (באמצעות האתר) מידע אישי ו/או כל מידע אחר.

7.2.3.   ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שהחברה ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים יהיו רשאים לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות מסרונים, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שאינו אישי.

7.2.4.   ידוע למשתמש והוא מסכים כי המידע שימסור ו/או ייאסף אודותיו באתר יועבד ו/או יעובד ו/או יישמר בענן צד ג', מחוץ לגבולות מדינת ישראל (באיחוד האירופי ו/או ארה"ב).

7.3.        בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, המשתמש רשאי, באמצעות פניה בכתב לחברה בדוא"ל [email protected], לבקש לעיין במידע הנוגע אליו אשר מוחזק במאגר המידע של החברה, לבקש לתקנו, למחקו, להימחק מרשימת הדיוור ו/או כי הפרטים המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים. החברה תפעל למילוי בקשתו בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, אך מובהר בזאת כי מידע הדרוש לה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה, עפ"י חוק.

7.4.        מפעיל האתר עשוי לעשות שימוש ב- cookies זמניות או קבועות, וכן בתגי אינטרנט (להלן, ביחד: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן של המשתמש, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתו להתקנתן על מחשבו (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקר המשתמש, לאתרים שהובילו אותו לאתר, למשך הזמן שגלש באתר, לחלקים באתר בהם התעניין, וכן משמש לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים.

7.5.        חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן, וחלקן יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבו. אם הדפדפן של המשתמש מתיר זאת, באפשרותו לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

7.6.        החברה שומרת לעצמה את הזכות, מעת לעת, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות. החברה מציעה למשתמש מעת לעת לשוב ולבדוק את מדיניות הפרטיות, שכן שינויים שיחולו (אם וככל שיחולו) ייכנסו לתוקף במועד פרסומם מבלי שהחברה תידרש למסור למשתמש הודעה בגין השינויים.

8.       השתתפות בקורס

8.1.        המשתמש רשאי לבטל את השתתפותו בקורס המסופק על ידי החברה ונמכר באמצעות האתר בהודעה בכתב לחברה בדוא״ל [email protected]

8.2.        ביטול השתתפות בקורס עד 7 ימים טרם מועד פתיחת הקורס יזכה את המשתמש בהחזר כספי מלא.

8.3.        ביטול השתתפות בקורס לאחר 7 ימים טרם מועד פתיחת הקורס ועד מועד תחילתו יזכה את את המשתמש בהחזר כספי חלקי בלבד והוא יישא בסך של 10% מעלות הקורס לפי המחיר המלא שלו, וזאת גם אם ניתנה למשתמש הנחה בעת התשלום.

8.4.        ביטול השתתפות לאחר מועד פתיחת הקורס ולא יאוחר מסיום השליש הראשון של השיעורים בקורס, יזכה את המשתמש בהחזר כספי חלקי בלבד והוא ישא בסך של 40% מעלות הקורס לפי המחיר המלא של הקורס, וזאת גם אם ניתנה למשתמש הנחה בעת התשלום.

8.5.        ביטול השתתפות לאחר השליש הראשון של השיעורים בקורס לא יזכה את המשמש בהחזר כספי כלשהו. 

8.6.        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו ביטל המשתמש את השתתפותו בקורס בנסיבות חריגות כהגדרתן להלן, יהיה זכאי בכל עת, לקבל החזר על מלוא מחיר הקורס. נסיבות חריגות לעניין הסכם זה הן: פטירתו של בן משפחה קרוב מדרגה ראשונה במהלך הקורס (אב/אם, אח/אחות, ילד/ילדה, בן/בת זוג); גילויה של מחלה קשה אצל התלמיד, אשר לא הייתה ידועה טרם הרשמתו לקורס, אשר אינה מאפשרת המשך לימודיו בכפוף לאישור ועדת החריגים של החברה; אשפוז ממושך למעלה מ- 4 ימים בכפוף להמצאת אישור רפואי לוועדת החריגים של החברה ולאישורה.

8.7.        מובא לידיעת המשתמש כי החברה רשאית לשנות ו/או לבטל ו/או לדחות את המועד ו/או את המקום שנקבע לקיום הקורס, לפי שיקול דעתה הבלעדי. באחד מהמקרים המוזכרים לעיל יהיה המשתמש רשאי להודיע על רצונו לבטל את הרשמתו לקורס תוך 24 שעות ממועד ההודעה של החברה והוא יהיה זכאי להחזר כספי מלא. 

8.8.        כמו כן, החברה רשאית להוסיף שעות לימוד ו/או להפחית שעות לימוד ו/ או לערוך את הקורס כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהיה רשאית להוסיף שעות לימוד גם בימים ובשעות אחרים מאלה של הקורס. כל השינויים האמורים יובאו לידיעת המשתמש זמן סביר מראש.

8.9.        משתמש אשר נרשם לקורסים המסופקים על ידי החברה ונמכרים באמצעות האתר, מודע לכך כי הינו משתתף בקורס המתקיים במוסד חינוכי. במהלך לימודיו בקורס, מתחייב התלמיד להתנהג התנהגות נאותה ולהישמע להוראות החברה, מנהליה, עובדיה ומוריה. החברה תהא רשאית להפסיק את לימודיו של תלמיד שלא פעל בהתאם לאמור, ללא מתן החזר כספי.

9.       כללי

9.1.        האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם המשתמש קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושו באתר יהווה ראיה לכך שקיבל אישור מהאפוטרופוס החוקי שמונה לו לעשות שימוש זה.

9.2.        החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו, לעדכן את מבנהו, תכניו, החומרים שבו וכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ללא הודעה מראש. על המשתמש לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי השימוש שכן הם מחייבים מרגע עדכונם ואילך. תאריך העדכון האחרון מופיע בראש מסמך זה.

9.3.        לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, האתר עשוי להציע קישורים/הפניות לאתרי אינטרנט של צד ג'. במקרה שימוש בקישורים/הפניות אלה, המשתמש יוצא מהאתר. החברה אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, לא בדקה את כל אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריות המשתמש בלבד. 

9.4.        אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.

9.5.        ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

9.6.        המשתמש ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות).

9.7.        תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והחברה בקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והחברה ו/או כל מי מטעמה בהקשר לאתר.

9.8.        על האתר, ועל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.

 

**********

speech-bubble-640

השאירו פרטים

ואחזור אליכם בהקדם

רוצים להיות כוכבי מתמטיקה?

הירשמו לרשימת התפוצה לקבלת כל המאמרים והעידכונים.

קורס הכנה לשנה א' במדעי המחשב והנדסה
דילוג לתוכן